Qingdao E&C Clothing (Lace) Co., LTD. 

CONTACT US


Qingdao E & C Clothing (Lace) CO., LTD.


Tel: 0086 532 88205197/98/99


Address: Japan Industrial Park, Ligezhuang Town-266316, Qingdao, Shandong Province, China.